ඊයේ මෙරටින් ආසාදිතයින් 2,478ක්

ඊයේ මෙරටින් ආසාදිතයින් 2,478ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ දක්වා මෙරටදී හඳුනාගෙන ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 147,680ක්.