අද දිනට මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයින් 3051ක්

අද දිනට මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයින් 3051ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ වන විට මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් 150,771 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.