ශ්‍රී ලංකා ජනරජ දිනය අදයි

ශ්‍රී ලංකා ජනරජ දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා.

1972 මැයි මස 22 දින ශ්‍රී ලාංකිකයන් විසින් සම්පාදනය කළ ජනරජ ව්‍යවස්ථාව පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත වූ අතර ශ්‍රී ලංකාව පූර්ණ වශයෙන් නිදහස ලැබූ දිනය ජනරජ දිනය ලෙස හැදින්වීමට පුළුවන.