ආසාදිතයින් 1,635ක් සුවය ලබයි

අද දිනය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතව සිටි ආසාදිතයින් 1,635දෙනෙක් සුවය ලබා තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරට සුවය ලැබු සමස්තය 126,995ක්.