නිරෝධායන නීති කැඩූ තවත් 745ක් පොලිස් අත්අඩංගුවට

ගත වූ පැය 24 තුල නිරෝධායන නීති උල්ලංඝණය කළ පුද්ගලයින් 745 දෙනෙකු පොලිස් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.