සියලු ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන අද සහ හෙට දිනයේත් විවෘත වෙයි

සියලු ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන අද හෙට දිනයේත් තොග වෙළදාම සදහා විවෘත කරන බව කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සදහන් කරනවා.