අද කොවිඩ් එන්නත් ලබාදෙන ස්ථාන මෙන්න

මෙරට ක්‍රියාත්මක කොවිඩ් මර්ධන එන්නත්කරණ වැඩසටහන යටතේ අද දිනයේදී එන්නත්කරණය සිදු කරනු ලබන ස්ථාන පහත පරිදි වේ.