ලෝක පරිසර දිනය අදයි

ලෝක පරිසර දිනය අදට (05) යෙදී තිබේ.

අපේ පරිසර පද්ධතිය සුරකිමු යන්න මෙවර ලෝක පරිසර දිනයේ තේමාව වෙයි.