ඊයේ පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළඹුණු තීරණ

ඊයේ පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළඹුණු තීරණ පහත පරිදි වේ..

May be an image of text that says "ප්‍රවෘත්ති அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் Department 2021-09-13 පැවැත්වුණු අමාත්‍ය රැස්වීමේදී ප්‍රංදාවේ ප්‍රබලතාවය මිනුම් කිරීම වර්ධනය ප්‍රවේශයන් පිළිබඳ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිය ලක්ෂණයන්හි ප්‍රබලතාවය මිනුම් වර්ධනය කිරීම ලංකාවේ පිලිජීනයේ ප්‍රවේශයන් ව්‍යාපෘතියක් කිරීමට යෝජනා ව්‍යයාපෘතිය විශ්වවිද්‍යාලය, පිළිපිනයේ ලා විශ්වවිද්‍යාලය, කැනඩාවේ විශ්වවිද්‍යාලය විශ්වවිද්‍යාලය විසින් ව්‍යාපෘතිය අදාළ විශ්වවිද්‍යාල ගිවිසුම්වලට එළඹිමටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා යෝජනාව මුණ්ඩලය සැලසුම් පුනර්ජනනීය බලශක්කි සංවර්ධනයේ ප්‍රතිපත්තිමය ප්‍රකාශයට ප්‍රතිපත්ති රාමුවට අනුව උපරිමය පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඇති 70%ක් බලශක්ති මෙරට වන තත්ත්වයට විසින් ප්‍රතිපත්තිමය ශ්‍රීලංකා විදුලිබල විදුලිබල පනතේ සංශෝධනයන් අනුව පිරිවැය දිගකාලීන සැලැස්ම" ජනන සැලැස්ම විධිවිධාන විදුලිබල අමාත්‍යවරයා මාර්ගෝපදේශ විදුලිබල මණ්ඩලයට අදාළ මාර්ගෝපදේශ නිකුත් පිණිස විදුලිබල අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන වගන්තියේ පොදු"
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.