යුධ හමුදාවේ දායකත්වයෙන් අද දිනයේ සිදු කෙරෙන එන්නත්කරණ වැඩ සටහන

යුධ හමුදාවේ දායකත්වයෙන් අද දිනයේ සිදු කෙරෙන එන්නත්කරන වැඩ සටහන පහත ස්ථාන වලදී පැවැත්වේ.