බ්‍රිතාන්‍යයේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවේ වර්ධනයක්

මාස තුනකට පසුව බ්‍රිතාන්‍යයෙන් වැඩිම දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව වාර්තා වී ඇත.

ගතවූ පැය 24 තුළ බ්‍රිතාන්‍යයෙන් නව කොවිඩ් ආසාදිතයන් 45,140 දෙනෙකු සහ නව මරණ 57 ක් වාර්තා විය.