අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස් ගාස්තු ඉහළට

පෞද්ගලික බස් රථ

බස් ගාස්තුව 35% කින් ඉහළ දැමීමට අවසර ලබා දී ඇත.

ඒ අනුව අවම ගාස්තුව රුපියල් 27 දක්වා ඉහළට.