ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමට නව සභාපතිවරයෙක්

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ නව සභාපතිවරයා ලෙස විජිත හේරත් මහතා පත්කර ඇත.