අදත් ගෑස් බෙදන්නේ නැහැ

අද දිනත් ගෘහස්ථ ගෑස් වෙළඳපොළට නිකුත් කරන්නේ නැති බව ලිට්රෝ සමාගම පවසනවා.