22 වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට

විසි දෙවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

එය දෙවන වර කියවීම සිකුරාදා සිදුකරන බවයි කතානායකවරයා දැනුම් දී ඇත්තේ.