නාත්තණ්ඩිය වලහපිටිය ප්‍රදේශයේ විරෝධතාවයක්

නාත්තණ්ඩිය වලහපිටිය ප්‍රදේශයේ ඊයේ විරෝධතාවයක් පැවැත්වුණා.

ඒ මහා පරිමාණ වැලි ජාවාරමක් හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ විශාල පරිසර හානියක් සිදු වන බව පවසමින්.