පාර්ලිමේන්තුව ඇරඹේ

ජාතික සභාව

කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මීට සුළු වේලාවකට පෙර පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආරම්භ කෙරුණි.

එහි සජීවි දර්ශන ඉහතින් දැක්වේ.