සතොස භාණ්ඩ කිහිපයක මිල පහළ දමයි

ලංකා සතොස ඊයේ සිට භාණ්ඩ වර්ග කිහිපයක මිල පහත දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සුදු සීනි මිල රුපියල් 9කින්, තිරිඟු පිටි මිල රුපියල් 14කින්, සුදු ලූනු මිල රුපියල් 30කින් සහ ලොකු ලූනු මිල රුපියල් 43කින් පහළ දැමීමට තීරණය කර ඇත.

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන මෙම මිල පහළ දැමීමත් සමඟ සුදු සීනි කිලෝවක් රුපියල් 229කට, තිරිඟු පිටි කිලෝවක් රුපියල් 265කට, සුදු ලූනු කිලෝවක් රුපියල් 495කට, ලොකු ලූනු කිලෝවක් රුපියල් 255කට සතොස හරහා මිලදීගත හැක.