ලංගමට නව සභාපතිවරයෙක්

Share

ලංගම නව සභාපතිවරයා ලෙස S.M.D.L.K.D. අල්විස් පත්කර තිබෙනවා.

ඊට අදාළ පත්වීමේ ලිපිය ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන විසින් ලබා දී ඇත.

Read more

Local News