සියත කතුවැකිය

පත්තර කියවීමේ කලාවෙන් ඔබ්බට ගොස් ජනතාවගේ බුද්ධියට ආමන්ත්‍රණය කරන සියත අද (25) කතුවැකිය පහතින් නැරඹිය හැකිය.

IMF ණය විතරක් ඇතිද?

රහසේ කෙරෙන සාකච්ඡාවල තීරණ එළියට

පුංචි ඡන්දයට වියදමත් පුංචියට

විදුලි කප්පාදුව ගැන එදා මන්ත්‍රී ලෙස කී කතාව

මාළු අල්ලන්නද? ගල් කඩන්නද?

යන මාතෘකා සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාව නැරඹිය හැකිය.