රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු උපාධිධාරීන්ට අවස්ථාවක්

රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු උපාධිධාරීන් ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය සඳහා අයැදුම්පත් කැඳවීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Previous articleනිදහස් දිනය සහ එහි පෙරහුරු සඳහා විශේෂ රථ වාහන සැලැස්මක්
Next articleඅදත් වැසි