ජෝර්ජියාවේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සම්බන්ධයෙන් නව නීතියක්

Share

රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සම්බන්ධයෙන් නව නීතියක් සම්මත කර ගැනීමට ජෝර්ජියානු රජය කටයුතු කර තිබෙනවා.

ඊට එරෙහිව ජෝර්ජියාව පුරා විරෝධතා ආරම්භ වී තිබෙනවා.

Read more

Local News