රුසියාවේ සර්පෝෂියා බලාගාරය අවට දරුණු සටන්

රුසියාවේ සර්පෝෂියා බලාගාරය අවට පවතින සටන් දරුණු වී තිබෙනවා.

මේ නිසා න්‍යෂ්ඨික අනතුරක් ඇතිවීමේ අවධානම වැඩි බවයි ජාත්‍යන්තර පරමාණුක බලශක්ති ඒජන්සියේ ප්‍රධානියා පවසන්නේ.