ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයිනේ රේගු කටයුතු පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයිනේ රේගු කටයුතු පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීමට යෝජනා වී තිබෙනවා.