ඇමර්සන් දැවැන්ත රැකියා කප්පාදුවක

Share

තාක්ෂණික වෙළඳපොලේ දැවැන්තයකු වන ඇමර්සන් සමාගම දැවැන්ත රැකියා කප්පාදුවක් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඇමර්සන් සමාගමේ අන්තර්ජාල පරිගණක ව්‍යාපාරයේ සිය ගණනකගේ රැකියා කප්පාදුවක් නිවේදනය කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Read more

Local News