වතු කම්කරුවන් සහ පොලීසිය අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් (VIDEO)

Share

වැඩි වැටුප් ඉල්ලා වතු කම්කරුවන් පිරිසක් අද (09) කොළඹදී විරෝධතාවයක නිරත වුණා.

පිරිස, වතු අධිකාරි සංගම් ගොඩනැගිල්ලට ඇතුළු වීමට උත්සහ කිරීමත් සමඟ උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News