තවත් කොරෝනා රෝගීන් 5ක් : අද දිනට 80ක් වාර්තා වෙයි

තවත් කොරෝනා රෝගීන් 5ක් වාර්තා වෙයි

 

ඒ් මිනුවන්ගොඩ කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවය කළ සේවකයන් වන අතර මේ වන විට කොරෝනා රෝගීන් 80 ක් අද දිනට වාර්තා විය