කොරෝනා ආසාදිත වූ පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බුද්ධි ඒකකයේ පොලිස් නිලධාරියා

කොරෝනා වෙෙරසය පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බුද්ධි ඒකකයේ උපපොලිස් පරික්ෂකවරයෙකුටත් වැළදී තිබෙන අතර ඔහුගේ ආශ්‍රිතයින්ද මේ වනවිට PCR පරික්ෂණ සඳහා යොමුකර ඇති බව වාර්තා වෙයි.