මෙරට කොරෝනා 35 වන මරණය වාර්තා වෙයි

මෙරට කොරෝනා 35 වන මරණය වාර්තා වි තිබේ.

 

ම්යගිය පුද්ගලයා පිරිම් පුද්ගලයකු වන අතර වයස 78කි.

No description available.