ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත්කළ බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර තිබේ.

 

ප්‍රතිඵල www.doenets.lk හෝ www.results.exams.gov.lk මගින් ලබා ගත හැකිය.

No description available.