අමෙරිකාව සහ චීනය ගිවිසුම් ගත වෙයි

2021 එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණික විපර්යාස සමුළුවේ දී අමෙරිකාව සහ චීනය වායු විමෝචනය අවම කරනු ලබන ගිවිසුමකට අත්සන් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

Previous articleකොවිඩ් මරණ 16ක්
Next articleලා පල්මා දූපතේ ගිනි කන්දේ ලාවා සාගරයට එක් වේ