අවුරුදු සමයේ විශේෂ දුම්රිය කිහිපයක්

Share

එළඹෙන අලුත් අවුරුදු සමයේ ගම්බිම් බලා යන සහ එන මගීන් වෙනුවෙන් විශේෂ දුම්රිය කිහිපයක් එක් කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඊට අදාල නිවේදනය පහතින්,

Read more

Local News